726

ਚੀਨ, ਭਾਰਤ, ਅਮਰੀਕਾ, ਅਤੇ ਰੂਸ ਕਣਕ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਦੇਸ਼

ਚੀਨ, ਭਾਰਤ, ਅਮਰੀਕਾ, ਅਤੇ ਰੂਸ ਕਣਕ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਹਨ। (China, India, US, and Russia among top producers of wheat.)