773

ਮੈਲਬੌਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣਯੋਗ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ

ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦਾ ਮੈਲਬੌਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਤੇ ਰਹਿਣਯੋਗ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। (Melbourne is the most beautiful and liveable city in the world.)