1095

ਬੋਲਣ ਦਾ ਗੁਣ ਸਭ ਕੋਲ ਹੈ

ਬੋਲਣ ਦਾ ਗੁਣ ਸਭ ਕੋਲ ਹੈ ਪਰ ਅੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹਨ।