821

ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਆਂਡੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।