601

ਪਰਮਵੀਰ ਚੱਕਰ

'ਪਰਮਵੀਰ ਚੱਕਰ' ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ।