667

ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਖੋਜ ਸੰਨ 1925 ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਲਾਗੀ ਬੇਅਰਡ ਨੇ ਕੀਤੀ

ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਖੋਜ ਸੰਨ 1925 ਦੌਰਾਨ ਸਕਾਟਲੈੰਡ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਜਾਨ ਲਾਗੀ ਬੇਅਰਡ ਨੇ ਕੀਤੀ।