716

ਗਲਤੀਆਂ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੀਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ

ਗਲਤੀਆਂ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੀਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਭੁਲਦਾ।