610

ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 200 ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਵਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 200 ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।