1465

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੁੱਲ 1,430 ਪੰਨੇ ਹਨ

ਸਿੱਖਾ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗਰੰਥ 'ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ' ਜੀ ਦੇ ਕੁੱਲ 1,430 ਪੰਨੇ ਹਨ।