662

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 12,673 ਪਿੰਡ ਹਨ

ਇਸ ਸਮੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 12,673 ਪਿੰਡ ਹਨ।