651

ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਹੈ

ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਹੈ।