3072

ਮੁਹੱਬਤ ਬੋਲਣ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ

ਮੁਹੱਬਤ ਬੋਲਣ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਮ ਖਾਮੋਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਡਰ ਬੇਚੈਨ ਕਰਦਾ ਹੈ.