726

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧੂਰੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾ

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧੂਰੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।