765

ਧਨ-ਦੌਲਤ ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਘਟਦੀ ਹੈ

ਧਨ-ਦੌਲਤ ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਵਿੱਦਿਆ ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਹੈ.