864

ਪਹਿਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਮਰੱਥਾ ਵੇਖੋ

ਪਹਿਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਮਰੱਥਾ ਵੇਖੋ, ਐਵੇਂ ਗੜਵੀ 'ਚ ਗਾਗਰ ਨਾ ਉਲਟਾਈ ਜਾਓ.