805

ਇੱਕ ਛਾਲ ਮਾਰਿਆਂ ਖੂਹ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਈਦਾ

ਇੱਕ ਛਾਲ ਮਾਰਿਆਂ ਖੂਹ ‘ਚ ਡਿੱਗ ਪਈਦਾ, ਫਿਰ ਸੌ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਿਆਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਂਦਾ।