780

ਜਿਸ ਕੰਮ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ

ਜਿਸ ਕੰਮ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਸਟਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹੋ|