1264

ਜਦੋਂ ਵੈਰੀ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਉਸਦੇ ਧੋਖੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅਵੇਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ

ਜਦੋਂ ਵੈਰੀ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਉਸਦੇ ਧੋਖੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅਵੇਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਿੱਠੀ ਨਾ ਜਾਣੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਦ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ|