805

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਕੂਲ ਉਸਾਰੋਗੇ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਕੂਲ ਉਸਾਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।