1583

ਜਿਥੇ ਔਰਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ

ਜਿਥੇ ਔਰਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਦੇਵਤੇ ਉਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ |