757

ਆਦਰਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੌ ਵਾਰ ਯਤਨ ਕਰੋ

ਆਦਰਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੌ ਵਾਰ ਯਤਨ ਕਰੋ, ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਫ਼ਲ ਨਾ ਹੋਵੋਂ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ|