819

ਸਫ਼ਲਤਾ ਕਿਸੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀ ਲੱਗਦੀ

ਸਫ਼ਲਤਾ ਕਿਸੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀ ਲੱਗਦੀ ਜਿਸਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚਾਹੋ ਤੋੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇਂ।