753

ਗਰੀਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਕੋਲ ਘੱਟ ਹੈ

ਗਰੀਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਕੋਲ ਘੱਟ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਜਿਆਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈI