734

ਤਿੰਨ ਚੀਜਾਂਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ

ਤਿੰਨ ਚੀਜਾਂਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ