812

ਤਿੰਨ ਚੀਜਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ

ਤਿੰਨ ਚੀਜਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ