874

ਜੋ ਪੱਟੀ ਸੋ ਸੁਆਦੋਂ ਪੱਟੀ

ਜੋ ਪੱਟੀ ਸੋ ਸੁਆਦੋਂ ਪੱਟੀ.