812

ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਧਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ

ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਧਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਰਾਜੇ-ਮਹਾਰਾਜੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਖਰੀਦਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ.