790

ਉਹੇ ਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਖਸਮਾ ਭਾਣੀ

ਉਹੇ ਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਖਸਮਾ ਭਾਣੀ