4911

ਸੁੱਖੀ ਵਸੇ ਮਸਕੀਨੀਆ

ਸੁੱਖੀ ਵਸੇ ਮਸਕੀਨੀਆ ਆਪ ਨਵਾਰ ਤਲੇ|