813

ਬਿਨਾ ਮਲਾਹ ਤੋਂ ਕਿਸ਼ਤੀ

ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ‘ਚ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਿਨਾ ਮਲਾਹ ਤੋਂ ਕਿਸ਼ਤੀ|