838

ਨਵੇਂ ਹਾਕਮ, ਪਰਾਣੇ ਚੁਗਲ

ਹਾਕਮ ਨਵੇਂ ਪਰ ਚੁਗਲ ਪਰਾਣੇ|