766

ਕਿਤਾਬਾਂ ਸੋਚਣ

ਕਿਤਾਬਾਂ ਸੋਚਣ, ਮਹਿਸੂਸ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ; ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਧੀਆ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ|