696

ਇਹ ਜਿੰਦ ਕਾਵਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ

ਇਹ ਜਿੰਦ ਕਾਵਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ.