823

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦਿਉਗੇ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦਿਉਗੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਆਜ ਸਣੇ ਮਿਲੇਗੀ.