876

ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਦੌਲਤ

ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਦੌਲਤ ਕਦੇ ਵੀ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ| ਦਾਨ ਤਾਂ ਹੈ ਈ ਗਰੀਬ-ਗੁਰਬਿਆਂ ਲਈ.