812

ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਾਕਤ

ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਾਕਤ 'ਮੈਂ' ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, 'ਅਸੀਂ' ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ|