946

ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਧੂਰਾ ਸੱਚ

ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਧੂਰਾ ਸੱਚ, ਪੂਰੇ ਝੂਠ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.