639

ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਵਪਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ

ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਵਪਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ| ਓਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਭਿਖਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ|