692

ਚੰਨ ਚੜੇ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਜੰਮੇ

ਚੰਨ ਚੜੇ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਜੰਮੇ ਗੁੱਝੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ.