1108

ਕਾਂ, ਕਰਾੜ, ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਵਿਸਾਹ

ਕਾਂ, ਕਰਾੜ, ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਵਿਸਾਹ ਨਾ ਕਰੀਏ ਸੁੱਤੇ ਦਾ.