803

ਮੱਖਣ ਖਾਂਦਿਆਂ ਦੰਦ ਘਸਦੇ

ਮੱਖਣ ਖਾਂਦਿਆਂ ਦੰਦ ਘਸਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਘਸਣ ਦਿਉ.