636

ਬੁਰਿਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਬੈਠ ਕੇ

ਬੁਰਿਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਬੈਠ ਕੇ ਭਲਿਆਂ ਦੀ ਪਤ ਜਾਏ.