812

ਨਾ ਹਿੰਗ ਲੱਗੇ ਨਾ ਫੱਟਕੜੀ

ਨਾ ਹਿੰਗ ਲੱਗੇ ਨਾ ਫੱਟਕੜੀ.