815

ਬੱਚੇ ਦਾ ਚਲਾਇਆ ਤੀਰ

ਬੱਚੇ ਦਾ ਚਲਾਇਆ ਤੀਰ, ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਦਾ ਚਲਾਇਆ ਤੀਰ, ਅਤੇ ਤੀਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਦਾ ਚਲਾਇਆ ਤੀਰ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਕਰੇਗਾ|