619

ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਹਜ਼ਮ ਹੈ.

ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਹਜ਼ਮ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਸਮਰੱਥ ਜੋ ਹੈ| ਸਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁੱਤਿਆਂ ਵੀ ਜਾਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ |