2275

ਮੰਦੇ ਕੰਮੀ ਨਾਨਕਾ

ਮੰਦੇ ਕੰਮੀ ਨਾਨਕਾ, ਜਦ ਕਦ ਮੰਦਾ ਹੋਏ.