640

ਅਜਿਹੇ ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀ

ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਹਾਕਮ ਅੱਯਾਸ਼ੀਆਂ 'ਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਵੇ, ਮਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ-ਰੋਗਨ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹੇ ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ|