647

ਭੁੱਲ ਜਾਂ ਗਲਤੀ ਦਾ ਜ਼ੱਰਾ

ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂ ਗਲਤੀ ਦਾ ਜ਼ੱਰਾ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦਾ ਪਹਾੜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ|