752

ਪੇਟ ਨੀ ਪਈਆਂ ਰੋਟੀਆਂ

ਪੇਟ ਨੀ ਪਈਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੱਭੇ ਗੱਲਾਂ ਖੋਟੀਆਂ. (Peit ni payian rotian, sabhe gallan khotian.)