578

ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋ

ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋ| ਉਹ ਸੁਲਝ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜੇ ਭੱਜੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਭੱਜਣਗੀਆਂ|